Văn Thư Số 10 của Tổng Hội

 

VĂN THƯ

                                                                                                                                                                          Số: 010/BCH/TH/2016-18

Trích yếu: V/V Tổ chức Đại Hội Đồng XXI của Tổng Hội năm 2018.

            Tham chiếu: 

-Nội Quy TH/CSVSQ/TVBQGVN

                         -Quyết định Đại Hội Đồng Kỳ Thứ XX ngày 26 tháng 6 năm 2016

                         -Văn Thư số 009/BCH/TH/2016-18

 

  1. Một phiên họp đặc biệt giữa BCH/TH, HĐTV&GS, cùng với sự tham dự của Hội Trưởng Hội Võ Bị Nam Cali, CSVSQ Nguyễn Phước Ái Đỉnh K26, TĐP/NgV/TĐTTNĐH, Hậu Duệ Christina Cao K14/2, đã được tổ chức vào lúc 9:30 sáng ngày 28/10/2017 tại Huntington Beach, California.

 

  1. Sau khi duyệt xét tình hình các địa điểm có thể đảm trách việc tổ chức Đại Hội XXI, nhất là với thời gian cấp bách, buổi họp đã quyết định:
  1. BCH/TH đứng ra tổ chức Đại Hội XXI tại miền Nam California.
  2. Các thành viên tham dự phiên họp đã bầu CSVSQ Phạm Văn Thuận K18 làm Trưởng Ban Tổ Chức (TBTC).
  3. TBTC sẽ thành lập Ban Tổ Chức, chọn và thông báo ngày tổ chức Đại Hội trong thời gian sớm nhất.

 

  1. Văn thư bổ nhiệm sẽ được phổ biến sau.

 

  1. Văn thư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Orange County, ngày 28 tháng 10 năm 2017

  1. BCH/TH

 

 

                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                    Cựu SVSQ Tsu A Cầu K29

Tổng Hội Trưởng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *