Văn Thư Số 009: V/V Tổ Chức Đại Hội Đồng XXI của Tổng Hội năm 2018

VĂN THƯ
Số: 009/BCH/TH/2016-18
Trích yếu: V/V Tổ chức Đại Hội Đồng XXI của Tổng Hội năm 2018.
Tham chiếu:
-Nội Quy TH/CSVSQ/TVBQGVN
-Quyết định Đại Hội Đồng Kỳ Thứ XX ngày 26 tháng 6 năm 2016
-Văn Thư số 008/BCH/TH/2016-18
1. Căn cứ vào các tài liệu tham chiếu, đặc biệt Văn Thư số 008/BCH/TH/2016-18, nay Ban Chấp Hành Tổng Hội (BCH/TH) nhắc lại quyết định đã được gởi đến Hôi Võ Bị Bắc Cali ngày 14 tháng 7 năm 2017 như sau:
a. Hội Trưởng Hội Võ Bị Bắc Cali đương nhiệm, CSVSQ Nguyễn Văn Phép K27, đã tuyên bố là Hội Võ Bị Bắc Cali là một Hội độc lập, không thống thuộc Tổng Hội.
b. CSVSQ Hội Trưởng Hội Võ Bị Bắc Cali đã vi phạm Nội Quy và cố tình tạo ra sự phân hoá, khi tự ý đứng ra tổ chức cái gọi là “Đại Hội Đại Diện Khóa” mặc dù đã có sự khuyến cáo của BCH/TH.
c. Ngoài ra, hiện tình tại Hội Võ Bị Bắc Cali đang bị phân hoá trầm trọng, đã có 59 thành viên bất tín nhiệm Hội Trưởng đương nhiệm và Ban Chấp Hành Hội Võ Bị Bắc Cali.
2. Sau khi VT008 gởi đi, Hội Võ Bị Bắc Cali đã tổ chức một buổi họp vào ngày 24 tháng 9 năm 2017 tại San Jose với mục đích: Ứng cử, đề cử và bầu cử các trách vụ cho nhiệm kỳ 2017-2019. Kết quả vị Tân Hội Trưởng là CSVSQ Nguyễn Văn Được Khóa 31.
Từ đó cho đến hôm nay, BCH/TH không nhận được bất cứ một văn thư hay tài liệu nào của vị Tân Hội Trưởng thông báo về nhân sự, quan điểm đường lối sinh hoạt đối với Tổng Hội.
Do đó, BCH/TH xem như Hội Võ Bị Bắc Cali vẫn tiếp tục không thống thuộc tổ chức của Tổng Hội như đã xảy ra trong nhiệm kỳ vừa qua.
3. Với những lý do nêu trên, BCH/TH rất tiếc phải có quyết định: Hội Võ Bị Bắc Cali
đương nhiệm không còn hội đủ điều kiện và tư cách để đảm trách nhiệm vụ tổ chức
Đại Hội Đồng XXI của Tổng Hội vào năm 2018.
4. Văn thư này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Orange County, ngày 24 tháng 10 năm 2017
TM. BCH/TH
Cựu SVSQ Tsu A Cầu K29
Tổng Hội Trưởng
NƠI NHẬN:
– Hội Võ Bị Bắc Cali
ĐỒNG KÍNH GỞI:
– Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát
“để kính tường”
– Các BCH Liên Hội, Hội CSVSQ
– Các BĐD Khoá CSVSQ
– Các Đoàn PNLV
– Tổng Đoàn TTNĐH
“để thông báo”
– Hệ Thống Truyền Thông Tổng Hội
“để phổ biến” 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *