Tưởng Niệm 33 Năm Anh Hùng Trần Văn Bá

TƯỞNG NIỆM 33 NĂM ANH HÙNG TRẦN VĂN BÁ.
LỄ CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG TINH THẦN TRẦN VĂN BÁ
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
 Photo
BÀ TRẦN THỊ NGA LÃNH GIẢI THƯỞNG 5,000 USD,
Photo
Photo
L.K. Phước K25