Tin Tức – Thông Báo

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI VÕ BỊ KỲ THỨ XXI

—————–

CHƯƠNG TRÌNH 3 NGÀY ĐẠI HỘI XXI:

* Ngày thứ sáu 22/6/2018

 

       15:00 – 17:00  Họp Tiền Đại Hội

       Địa điểm     10200 Bolsa Ave.

        Westminster, CA 92683

       19:30 – 20:30  Lễ Truy Điệu

        Địa điểm    Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ 

        (Sid Goldstein Freedom Park)

        14180 All American Way

        Westminster, Ca 92683   

     * Ngày Thứ Bẩy 23/6/2018

             08:00 – 17:00   Họp Khoáng Đại

        Địa điểm    Hội Trường City of Westminster

        8200 Westminster Blvd.

        Westminster, Ca 92683

     * Ngày Chủ Nhật 24/6/2018

        11:00 – 15:00   Tiếp tục Họp Khoáng Đại

        18:00 – 23:00   Dạ tiệc bế mạc Đại Hội XXI

        Địa điểm           Golden Sea Reastaurant & Banquet

                                 9802 Katella Avenue

                                 Anaheim, Ca 92804

                                 Phone 714-643-9890

     

        Tìm hiểu thêm chi tiết về Chương Trình Đại Hội XXI:

        hhtp://daihoivobitoancauxxi.com

 

THÔNG BÁO SỐ 1 

                            

Trích Yếu: Thành Phần Ban Tổ Chức Đại Hội Võ Bị Kỳ Thứ XXI

Kính gửi: Quý CSVSQ Liên Hội Trưởng/Hội Trưởng, Quý CSVSQ Đại Diện các Khoá, Quý Chị Đoàn Phụ Nữ Lâm Viên, cùng các Anh Chị TTNĐH.

 

BCH/TH  đã có một buổi hop vào ngày Chủ nhật 19 tháng 11 năm 2017 vào lúc

2:00 PM đến 4:30 PM ở số 8971 Mac Alpine Road,  Garden Grove, CA 92841.

 

Thành phần tham dự gồm có: CSVSQ Nguyễn Văn Ức-K16 và Phu nhân, CSVSQ Phạm Văn Thuận-K18 và  Phu nhân, CSVSQ Nguyễn Văn Thiệt-K18, CSVSQ Lê Khắc Kha-K19, CSVSQ Nguyễn Hồng Miên-K19 và Phu nhân, Chị Trần Tiển San-K19, Chị Nguyễn Hữu Mạnh-K20, CSVSQ Đổng Duy Hùng-K21, CSVSQ Đỗ Mạnh Trường-K23 và Phu nhân, CSVSQ Nguyễn Hàm-K25, CSVSQ Lê Khắc Phước-K25, CSVSQ Nguyễn Phước Ái Đĩnh-K26, CSVSQ Trương Thanh-K26, CSVSQ Bùi Văn Hoàng-K26, CSVSQ Diệp Quốc Vinh-K27,  CSVSQ Hoàng Như Cầu-K28, CSVSQ Phòng Tít Chắng-K29 và Phu nhân, CSVSQ Tsu A Cầu-K29 và Phu nhân, CSVSQ Phan Văn Lộc-K30 và Phu nhân, và Anh Đoàn Ngọc Liêm-K4/2- Đại Diện TTNĐH.

 

 1. Thành phần nhân sự và nhiệm vụ được phân phối như sau:

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC:              CSVSQ  PHẠM VĂN THUẬN,  K18

PHÓ TBTC:                                        CSVSQ  ĐỔNG DUY HÙNG, K21

THỦ QŨY:                                          CSVSQ  TRẦN TRÍ QUỐC,  K27

THƯ KÝ:                                             CSVSQ  DIỆP QUỐC VINH, K27

CỐ VẤN:  CSVSQ  HOÀNG A SAM-K9,  CSVSQ  NGUYỄN VĂN ỨC-K16,

CSVSQ  NGUYỄN VĂN THIỆT-K18

YỂM TRỢ:  HỘI VÕ BỊ NAM CALIFORNIA

 1. TRUYỀN THÔNG & VẬN ĐỘNG:  CSVSQ  ĐÀO QUÝ HÙNG-K26

BAN VĂN NGHỆ :  TTNĐH  CHRISTINA CAO (K14/2) + BAN HỢP CA NAM CALI

PHỤ TÁ:      Chị  THU NGA  ( K18/1)

 1. NGHI LỄ:  CSVSQ  ĐỖ MẠNH TRƯỜNG-K23

ĐẶC TRÁCH NGHI LỄ:   CSVSQ  NGUYỄN PHƯƠC ÁI ĐỈNH- K26,

CSVSQ  NGUYỄN DUY NIÊN- K27

TOÁN QUÂN QUỐC KỲ: TOÁN QQK cuả TTNĐH và CSVSQ (cùng phối hợp)

 1. ĐẶC TRÁCH ĐÊM TRUY ĐIỆU:  CSVSQ  ĐỖ MẠNH TRƯỜNG-K23
 2. TRANG TRÍ:  HỘI VÕ BỊ NAM CALI + K29
 3. TIẾP TÂN :   CSVSQ  PHAN VĂN LỘC-K30 + BAN HỢP CA NAM CL
 4. TB. TRẬT TỰ:   CSVSQ  HOÀNG NHƯ CẦU-K28

ẨM THỰC:   BAN HỢP CA NAM CALI

 

 1. Ban Tổ Chức tha thiết kêu gọi mọi sự yểm trợ, cả vê` tài chánh và tinh thần cuả toàn thể qúy vị CSVSQ, qúy Chị, và các Anh Chị TTNĐH trên toàn thế giới. để chúng tôi có đầy đủ phương tiện tổ chức Đại Hội Võ Bị kỳ thứ XXI được hoàn thành tốt đẹp.
 • Check yểm trợ xin gửi về:Quoc Tran – ĐHVB XXI1475 Highpoint StreetUpland, CA 91784USA

Trân trọng kính chào đoàn kết và xây dựng,

Ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

T.M. BCH/TH/CSVSQ/TVBQGVN

Trưởng Ban Tổ Chức ĐHXXI

CSVSQ. Phạm Văn Thuận, K18

Thư Ký,

CSVSQ. Diệp Quốc Vinh K27

                                                                                                                                                               

VĂN THƯ Số: 010/BCH/TH/2016-18

Trích yếu: V/V Tổ chức Đại Hội Đồng XXI của Tổng Hội năm 2018.

            Tham chiếu: 

-Nội Quy TH/CSVSQ/TVBQGVN

                         -Quyết định Đại Hội Đồng Kỳ Thứ XX ngày 26 tháng 6 năm 2016

                         -Văn Thư số 009/BCH/TH/2016-18

 1. Một phiên họp đặc biệt giữa BCH/TH, HĐTV&GS, cùng với sự tham dự của Hội Trưởng Hội Võ Bị Nam Cali, CSVSQ Nguyễn Phước Ái Đỉnh K26, TĐP/NgV/TĐTTNĐH, Hậu Duệ Christina Cao K14/2, đã được tổ chức vào lúc 9:30 sáng ngày 28/10/2017 tại Huntington Beach, California.
 2. Sau khi duyệt xét tình hình các địa điểm có thể đảm trách việc tổ chức Đại Hội XXI, nhất là với thời gian cấp bách, buổi họp đã quyết định:
 3. BCH/TH đứng ra tổ chức Đại Hội XXI tại miền Nam California.
 4. Các thành viên tham dự phiên họp đã bầu CSVSQ Phạm Văn Thuận K18 làm Trưởng Ban Tổ Chức (TBTC).
 5. TBTC sẽ thành lập Ban Tổ Chức, chọn và thông báo ngày tổ chức Đại Hội trong thời gian sớm nhất.
 6. Văn thư bổ nhiệm sẽ được phổ biến sau.
 7. Văn thư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Orange County, ngày 28 tháng 10 năm 2017

TM BCH/TH

CSVSQ Tsu A Cầu K29

Tổng Hội Trưởng

 

VĂN THƯ Số: 009/BCH/TH/2016-18

Trích yếu: V/V Tổ chức Đại Hội Đồng XXI của Tổng Hội năm 2018.
Tham chiếu:
-Nội Quy TH/CSVSQ/TVBQGVN
-Quyết định Đại Hội Đồng Kỳ Thứ XX ngày 26 tháng 6 năm 2016
-Văn Thư số 008/BCH/TH/2016-18
1. Căn cứ vào các tài liệu tham chiếu, đặc biệt Văn Thư số 008/BCH/TH/2016-18, nay Ban Chấp Hành Tổng Hội (BCH/TH) nhắc lại quyết định đã được gởi đến Hôi Võ Bị Bắc Cali ngày 14 tháng 7 năm 2017 như sau:
a. Hội Trưởng Hội Võ Bị Bắc Cali đương nhiệm, CSVSQ Nguyễn Văn Phép K27, đã tuyên bố là Hội Võ Bị Bắc Cali là một Hội độc lập, không thống thuộc Tổng Hội.
b. CSVSQ Hội Trưởng Hội Võ Bị Bắc Cali đã vi phạm Nội Quy và cố tình tạo ra sự phân hoá, khi tự ý đứng ra tổ chức cái gọi là “Đại Hội Đại Diện Khóa” mặc dù đã có sự khuyến cáo của BCH/TH.
c. Ngoài ra, hiện tình tại Hội Võ Bị Bắc Cali đang bị phân hoá trầm trọng, đã có 59 thành viên bất tín nhiệm Hội Trưởng đương nhiệm và Ban Chấp Hành Hội Võ Bị Bắc Cali.
2. Sau khi VT008 gởi đi, Hội Võ Bị Bắc Cali đã tổ chức một buổi họp vào ngày 24 tháng 9 năm 2017 tại San Jose với mục đích: Ứng cử, đề cử và bầu cử các trách vụ cho nhiệm kỳ 2017-2019. Kết quả vị Tân Hội Trưởng là CSVSQ Nguyễn Văn Được Khóa 31.
Từ đó cho đến hôm nay, BCH/TH không nhận được bất cứ một văn thư hay tài liệu nào của vị Tân Hội Trưởng thông báo về nhân sự, quan điểm đường lối sinh hoạt đối với Tổng Hội.
Do đó, BCH/TH xem như Hội Võ Bị Bắc Cali vẫn tiếp tục không thống thuộc tổ chức của Tổng Hội như đã xảy ra trong nhiệm kỳ vừa qua.
3. Với những lý do nêu trên, BCH/TH rất tiếc phải có quyết định: Hội Võ Bị Bắc Cali
đương nhiệm không còn hội đủ điều kiện và tư cách để đảm trách nhiệm vụ tổ chức
Đại Hội Đồng XXI của Tổng Hội vào năm 2018.
4. Văn thư này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Orange County, ngày 24 tháng 10 năm 2017
TM. BCH/TH
Cựu SVSQ Tsu A Cầu K29
Tổng Hội Trưởng
NƠI NHẬN:
– Hội Võ Bị Bắc Cali
ĐỒNG KÍNH GỞI:
– Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát
“để kính tường”
– Các BCH Liên Hội, Hội CSVSQ
– Các BĐD Khoá CSVSQ
– Các Đoàn PNLV
– Tổng Đoàn TTNĐH
“để thông báo”
– Hệ Thống Truyền Thông Tổng Hội
“để phổ biến”