Ân Nhân Đóng Góp

Xin chân thành cảm tạ sự rộng lượng ủng hộ tài chánh cũng như tinh thần cho Đại Hội XXI của toàn thể quý NT, quý chị, quý CSVSQ, các cháu TTNĐH và thân hữu .
Địa chỉ đóng góp ý kiến, chi phiếu:

Chi Phiếu xin gửi về:
QUOC TRAN
1475 Highpoint St.
Upland, CA 91784

 hoặc: PayPal A/C: my yahoo email:
tran27147@yahoo.com

Nếu là Ngoại Quốc, Bank transfer:
Xin Liên Lạc: Quoc T Tran

Danh sách yểm trợ ĐHXXI, 06/18/2018

Line # Name  Khóa Số Tiền  Đã Nhận $ Ghi Chú
171 Lê Kim Ngô 4 $20.00 x  
172 Phạm Văn Hải 6 $30.00 x  
227 Trần Đắc Marcel 6 $35.00 x  
149 Trần Kiên 8 $20.00 x  
143 Dan Dinh Cần 9 $20.00 x  
123 Hoàng A Sam 9 $1,000.00 x  
1 Nguyễn Kim Biên 10 $100.00 x  
83 Phạm quang Mỹ 10 $50.00 x  
160 GĐ Nguyễn Văn Sắc 12 $20.00 x  
44 Nguyễn Quang Hà 12 $50.00 x  
59 Nguyễn Quốc Đống 13 $100.00 x  
208 Bưủ Khải 14 $50.00 x  
201 Cao Xuân Lê 14 $30.00 x  
173 Nguyễn Hưũ Lợi 14 $20.00 x  
174 Đặng Văn Thái 15 $40.00 x  
87 Khoá 15 Nam Cali 15 $200.00 x  
132 Bùi Quyền 16 $200.00 x  
228 Hồ Khắc Đàm 16 $50.00 x  
212 Lê Phát Lân 16 $30.00 x  
206 Nguyễn Minh Chánh 16 $50.00 x  
210 Nguyễn Văn Long 16 $50.00 x  
89 Nguyễn Văn Ức 16 $100.00 x  
175 Hà Thúc Giác 17 $50.00 x  
121 Lê sĩ Thắng 17 $100.00 x  
106 Lê Văn Cưu 17 $50.00 x  
230 Ngô Văn Xuân 17 $50.00 x  
207 Nguyẫn Tiến Mão 17 $30.00 x  
152 Nguyễn Hữu Cang 17 $100.00 x  
179 Nguyễn Hữu Xuân 17 $100.00 x  
108 Nguyễn Quang Trung 17 $100.00 x  
2 Nguyễn Văn Dục 17 $100.00 x  
95 Nguyễn Văn Lân 17 $100.00 x  
153 Nguyễn Văn Lân 17 $100.00 x Lần 2
232 Nguyễn Văn Long 17 $65.00 x  
167 Phan Văn Ninh 17 $100.00 x  
161 Trịnh Ngọc Điệp 17 $100.00 x  
50 Bùi Văn Miều 18 $100.00 x  
189 Bùi Văn Miều 18 $100.00 x Lần 2
158 Đào Thương 18 $20.00 x  
30 Đỗ Văn Hạnh 18 $100.00 x  
133 Đỗ Văn Mai 18 $20.00 x  
62 Huỳnh văn Giai 18 $50.00 x  
47 Khóa 18 18 $300.00 x  
84 Lã quý Trang 18 $100.00 x  

 

 

31 Lai Đình Đán 18 $100.00 x  
169 Lê N. Hung 18 $100.00 x  
93 Lê Văn Mễ 18 $100.00 x  
100 Lương Công Cẩn 18 $100.00 x  
154 Ngô Hữu Thạt 18 $50.00 x  
137 Nguyễn Chiếu Liệt 18 $20.00 x  
136 Nguyễn Đức Cường 18 $20.00 x  
168 Nguyễn Ngọc ánh 18 $50.00 x  
3 Nguyễn Ngọc Khoan 18 $100.00 x  
135 Nguyễn Viết Lưu 18 $20.00 x  
199 Phạm Văn Cẩm 18 $100.00 x  
85 Phạm văn Thuận 18 $100.00 x  
190 Trần Gia Trai 18 $60.00 x  
46 Trần Ngọc Huế 18 $100.00 x  
229 Trần Tâm 18 $50.00 x  
94 Trịnh Bá Tứ 18 $50.00 x  
134 Vĩnh Điền 18 $20.00 x  
79 Châu Đức Thảo 19 $50.00 x  
22 Đặng Đình Liêu 19 $50.00 x  
67 Đinh Văn Thuận 19 $100.00 x  
52 Đỗ Tự Cường 19 $200.00 x  
155 Đỗ Văn Mười 19 $50.00 x  
176 Đoàn Phương Hải 19 $30.00 x  
76 Dương Văn Chiến 19 $50.00 x  
72 Hồ Văn Hạc 19 $50.00 x  
105 Hoàng Gia Hiếu 19 $50.00 x  
70 Hồng K. Trân 19 $100.00 x  
54 Huỳnh Ngọc Ẩn 19 $50.00 x  
32 Khóa 19 19 $300.00 x  
186 Lâm Văn Xê 19 $50.00 x  
78 Lê Khắc Kha 19 $20.00 x  
91 Lê Kim Ngọc 19 $50.00 x  
122 Nguyễn Chí 19 $100.00 x  
215 Nguyễn Định 19 $30.00 x  
104 Nguyễn Đình Hạnh 19 $100.00 x  
9 Nguyễn Hồng Miên 19 $200.00 x  
102 Nguyễn Minh Tâm 19 $30.00 x  
74 Nguyễn Ngọc Nam Cường 19 $50.00 x  
5 Nguyễn Nho 19 $100.00 x  
119 Nguyễn Phước Tây 19 $20.00 x  
197 Nguyễn Thành Sơn 19 $50.00 x  
4 Nguyễn Văn Hóa 19 $100.00 x  
187 Nguyễn Văn Phầm 19 $20.00 x  
55 Nguyễn Văn Tấn 19 $50.00 x  
8 Nguyễn Văn Triệu 19 $100.00 x  
124 Nguyễn Việt Hồ 19 $50.00 x  
178 Nguyễn Vĩnh Can 19 $45.88 x  

 

 

116 Nguyễn Vĩnh Giám 19 $56.00 x  
77 Nguyễn Xuân Thi 19 $30.00 x  
193 Phạm Đình Long 19 $20.00 x  
145 Phạm Kim Khôi 19 $30.00 x  
120 Phạm Thanh Quang 19 $50.00 x  
177 Phan Văn Thìn 19 $50.00 x  
75 Tô Văn Cấp 19 $30.00 x  
7 Tôn Thất Ban 19 $100.00 x  
56 Trần Phú Tỉnh 19 $50.00 x  
80 Trần Tiễn San 19 $20.00 x  
141 Trần Văn Chính 19 $50.00 x  
81 Trịnh Đức Phương 19 $20.00 x  
6 Trương Khương 19 $100.00 x  
65 Trương Thanh Sương 19 $100.00 x  
216 Võ Công Khánh 19 $30.00 x  
49 Võ Quang Giáng 19 $100.00 x  
53 Võ Trọng Em 19 $100.00 x  
156 Hoàng Như Liêm 20 $100.00 x  
202 Lê Quang Liễn 20 $50.00 x  
203 Nguyễn Cao Nghiêm 20 $50.00 x  
10 Nguyễn Hữu Mạnh 20 $100.00 x  
86 Nguyễn Thanh Đức 20 $100.00 x  
180 Nguyễn Văn Nam 20 $56.00 x  
183 Phạm Văn Sanh 20 $75.00 x  
109 Quách Tinh Cần 20 $100.00 x  
138 Trần Hưũ Bảo 20 $50.00 x  
11 Trần Thanh Quang 20 $100.00 x  
225 Võ Nhẫn 20 $35.00 x  
127 Đặng Quang Phước 21 $50.00 x  
29 Đổng Duy Hùng 21 $100.00 x  
36 Hồ Tấn Đạt 21 $100.00 x  
39 Lê Quý Trấn 21 $50.00 x  
12 Lý Ngọc Đức 21 $100.00 x  
27 Lý Văn Lực 21 $50.00 x  
192 Nguyễn Công Bình 21 $50.00 x  
40 Nguyễn Đắc Song Phương 21 $50.00 x  
231 Nguyễn Đào Đoán 21 $35.00 x  
205 Nguyễn Đức Bông 21 $50.00 x  
165 Nguyễn minh Kỉnh 21 $150.00 x  
71 Nguyễn Ngọc Tùng 21 $50.00 x  
28 Nguyễn Văn Hải 21 $50.00 x  
103 Phạm Công Cẩn 21 $30.00 x  
128 Phạm Quang Hậu 21 $50.00 x  
38 Trần Văn Khiết 21 $50.00 x  
96 Võ Minh Hoà 21 $100.00 x  
117 Dương Hiển Tòng 22 $100.00 x  
66 Mai Vĩnh Phú 22 $100.00 x  

 

 

234 Phạm Ngọc Đăng 22 $50.00 x  
181 Phạm Xuân Thiếp 22 $56.00 x  
220 Quách Cơ Bình 22 $30.00 x  
88 Trần Văn Tiến 22 $50.00 x  
147 Trương Văn Tăng 22 $100.00 x  
170 Võ Văn Đức 22 $20.00 x  
107 Bùi Văn Hồng 23 $100.00 x  
61 Đỗ Mạnh Trường 23 $50.00 x  
73 Lê Hoành 23 $100.00 x  
182 Traần Viết Huấn 23 $56.00 x  
166 Nguyễn Hùng Đởm 24 $30.00 x  
69 Quách vĩnh Niên 24 $100.00 x  
162 Cao Văn Hải 25 $100.00 x  
219 Đàm Văn Phương 25 $80.00 x  
21 KT Paris 25 $112.00 x  
13 Lê Khắc Phước 25 $100.00 x  
14 Nguyễn Em 25 $100.00 x  
99 Nguyễn Hàm 25 $300.00 x  
214 Phạm Tấn Út 25 $50.00 x  
209 Vũ Hữu Nghị 25 $50.00 x  
33 Đào Quý Hùng 26 $100.00 x  
146 Diệp Bảo Khang 26 $35.00 x  
235 Hồ Sĩ Thơ 26 $30.00 x  
195 Huỳnh Bá Long 26 $65.00 x  
213 Huỳnh Văn Tốt 26 $50.00 x  
150 Lê Văn Thanh 26 $50.00 x  
125 Nguyễn Bắc Ninh 26 $100.00 x  
224 Nguyễn Quang Lạc 26 $100.00 x  
223 Nguyễn Thiện Nhơn 26 $50.00 x  
194 Nguyễn Văn Bên 26 $30.00 x  
41 Nguyễn Phước Ái Đỉnh 26 $100.00 x  
226 Phạm Đình Lê 26 $65.00 x  
200 Phan Anh Tuấn 26 $100.00 x  
114 Trần Quang Diệu 26 $56.00 x  
126 Trương Văn Thanh 26 $50.00 x  
188 Võ Văn Tạo 26 $50.00 x  
15 Diệp Quốc Vinh 27 $100.00 x  
48 Diệp Tắc Zìu 27 $50.00 x  
142 Hoàng Trọng Đức 27 $500.00 x  
218 Huỳnh Văn Hải 27 $100.00 x  
68 Nguyễn Đình Huy 27 $50.00 x  
98 Nguyễn Duy Niên 27 $50.00 x  
198 Nguyễn Tấn Long 27 $30.00 x  
204 Nguyễn Văn Quốc 27 $30.00 x  
43 Nguyễn Văn Tấn 27 $50.00 x  
92 Trần Hũu Hành 27 $56.00 x  

 

 

42 Trần Tri Quốc 27 $200.00 x  
57 Trần Văn Hổ 27 $100.00 x  
148 Trương Văn Hơn 27 $100.00 x  
60 CSVSQ K28 Đông Bắc Mỹ 28 $50.00 x  
34 Hoàng Như Cầu 28 $100.00 x  
97 Trần Tường 28 $100.00 x  
58 Trương Thành Minh 28 $100.00 x  
90 Đỗ Trọng Đạt 29 $100.00 x  
37 Đỗ Trọng Kiên 29 $100.00 x  
139 Khóa 29 29 $400.00 x  
184 Nguyễn Hùng Phi 29 $75.00 x  
51 Phan Văn Ý 29 $100.00 x  
16 Phòng Tít Chắng 29 $100.00 x  
157 Trần Văn Hiền 29 $153.55 x  
23 Tsu A Cầu 29 $200.00 x  
113 Nguyễn Bạch Châu 30 $56.00 x  
35 Phan Văn Lộc 30 $100.00 x  
112 Hoàng Tôn Long 31 $56.00 x  
233 Phạm Văn Tòng 31 $175.00 x  
185 Bà Phan Trọng Chinh 5/1 $35.00 x  
163 Chị Dương Đình Thụ 6/1 $100.00 x  
151 Bà Nguyễn Đinh Thế 10/1 $50.00 x  
144 Lê Văn Tam 11P $30.00 x  
17 Christina Cao 14/2 $100.00 x  
236 Chị Quách Xuân Hương 18/1 $100.00 x  
159 Alan Trần 18/2 $40.00 x  
129 Trần Diễm Chinh 18/2 $40.00 x  
130 Trần Hồng Châu 18/2 $30.00 x  
131 Trần Thùy Phương 18/2 $30.00 x  
164 Chị Hoàng Gia Thái 19/1 $50.00 x  
118 Chị Lương Thành Lập 19/1 $56.00 x  
82 Chị Nguyễn Khắc Hiếu 19/1 $100.00 x  
64 Julie Vo 19/2 $50.00 x  
63 Mark Phan 19/2 $50.00 x  
221 Chị Nguyễn Công Lắm 20/1 $50.00 x  
222 Chị Vũ Tiến Tường 20/1 $30.00 x  
19 Đặng Bích Phương 25/2 $112.00 x  
20 Đặng tuấn Khoa 25/2 $112.00 x  
18 Đặng tuấn Khôi 25/2 $112.00 x  
25 Irwin Tsu 29/2 $50.00 x  
24 Laura Tsu 29/2 $200.00 x  
26 William Tsu 29/2 $50.00 x  
217 Phan Ứng Thời TH/K18 $100.00 x  
211 Thân Hữu K20NCT TH/K20 $100.00 x  
115 Nguyễn Thị Huyền Nga TH/K24 $112.00 x  
140 La Phương Tâm TH/K25 $100.00 x  
111 LĐTTNĐH Âu Châu TTN $56.00 x  

 

 

101 TĐ/TTNĐH TTN $200.00 x