Video Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19-6-71, 19-6-73

SVSQ Khóa 24 & Khóa 25 tham dự Diễn Hành Ngày Quân Lực 19-6-1971 tại Saigon

SVSQ Khóa 26 & Khóa 27 tham dự Diễn Hành Ngày Quân Lực 19-6-1973 tại Saigon