Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4/1975


LỄ TUỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30/04/1975
tại thành phố Westminster, Nam California, 29/04/2018
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
L.K. Phước K25