Lễ Bàn Giao Quốc Kỳ VNCH cho Viện Bảo Tàng QLVNCH

Lễ Bàn Giao Lá Cờ Việt Nam 47 Năm Về Trước ,Đại Uý, Bob De Groff Đã Trao Lại Cho Cồng Đồng Việt Nam

Posted by Quoc Huy Truong on Sunday, February 11, 2018