Thêm Hình Ảnh Lễ Tất Niên Hội Võ Bị Nam California

LỄ TẤT NIÊN HỘI VÕ BỊ NAM CALIFORNIA.
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
CSVSQ HOÀNG A SAM K9, CSVSQ TSU A CẦU THT, CSVSQ NGUYỄN ĐÌNH HÒA K4
 
Photo
CSVSQ CAO XUÂN LÊ K14 VÀ PHU NHÂN (BA MẸ CỦA CHRISTINA, TĐP/NV/TTNĐH)
 
Photo
QUÝ CSVSQ KHÓA 15: NGUYỄN TRỌNG MẠC, ĐOÀN THẾ CƯỜNG,…
 
Photo
QUÝ CSVSQ K15 & K15/1 TRÌNH DIỄN HOẠT CẢNH “HẬN NAM QUAN”
VỚI QUÂN SỐ 13 NGƯỜI Ở ĐỘ TUỔI THẤT THẬP, MANG HIA ĐỘI MÃO…
THẬT KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG NỔI! 
Photo
 
Photo
QUÝ CSVSQ KHÓA 16
 
Photo
QUÝ CHỊ BAN HỢP CA NAM CALI
 
Photo
 CSVSQ NGUYỄN VĂN THIỆT KHÓA ĐẠI DIỆN 18 NAM CALI (ĐỨNG)
 
Photo
Photo
QUÝ CSVSQ KHÓA 19 VÀ QUÝ CHỊ K19/1
Photo
Photo
TAMMY HUỲNH K19/2 (ÁO VÀNG) TĐT/TĐ/TTNĐH ĐẾN TỪ HOUSTON, TEXAS VÀ
GIA ĐÌNH CHRISTINA CAO K14/2, TĐP/NV/TTNĐH VỚI PHU QUÂN VÀ 3 CON (HÀNG NGỒI)
Photo
JOSEPHINE K14/3 (CON CỦA CHRISTINA CAO K14/2)
 
Photo
Photo
CSVSQ TRẦN VĂN THIỆT K23 VÀ CSVSQ PHẠM NGỌC ĐĂNG K22 (NÓN ĐỎ)
 
Photo
Photo
Photo
QUÝ CSVSQ KHÓA 20
 
Photo
CSVSQ ĐỖNG DUY HÙNG VÀ k21/1
 Photo
CSVSQ HOÀNG A SAM K9 VÀ KHÓA 29
 
Photo
QUÝ CSVSQ KHÓA 23
Photo
Photo
QUÝ CSVSQ KHÓA 24 & KHÓA 26
Photo
QUÝ CSVSQ K25
 
Photo
QUÝ CHỊ KHÓA 25/1
Photo
Photo
QUÝ CSVSQ KHÓA 26
 
Photo
CSVSQ TRẦN VĂN HỔ KHÓA 27 & K27/1
 
Photo
QUÝ VỊ TRONG HỘI HO CỨU TRỢ TPB & CNQP
Photo
L.K. Phước K25