DIỄN HÀNH TẾT MẬU TUẤT 2018 (phần 1 và 2)

DIỄN HÀNH TẾT MẬU TUẤT 2018
 
NGÀY 17/02/2018 (MỒNG 2 TẾT)
 
TẠI TP WESTMINSTER, NAM CALIFORNIA!
PhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
PhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
DIỄN HÀNH TẾT MẬU TUẤT 2018
NGÀY 17/02/2018 (MỒNG 2 TẾT)
TẠI TP WESTMINSTER, NAM CALIFORNIA!
(Phần 2)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
PhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
L.K. Phước K25