Các Đại Hội Võ Bị Tại Hải Ngoại

♦ Ðại Hội Võ Bị  kỳ 1: May 25, 1980, San Jose, Bắc California, USA

♦ Ðại Hội Võ Bị kỳ 2: May 30, 1982, San Jose, Bắc California, USA

♦ Ðại Hội Võ Bị kỳ 3: May 27, 1984, Fountain Valley, Nam California, USA

♦ Ðại Hội Võ Bị kỳ 4: May 25, 1986, San Jose, Bắc California, USA

♦ Ðại Hội Võ Bị kỳ 5: May 29, 1988, San Jose, Bắc California, USA

♦ Ðại Hội Võ Bị kỳ đặc biệt: July 2, 1989, Virginia, USA

♦ Ðại Hội Võ Bị kỳ 6: May 27, 1990, San Jose, Bắc California, USA

♦ Ðại Hội Võ Bị kỳ 7: May 26, 1991, Santa Ana, Nam California, USA

♦ Ðại Hội Võ Bị kỳ 8: July 4 – 5, 1992, Houston, Texas, USA

♦ Ðại Hội Võ Bị kỳ 9: July 2 -3, 1994, Virginia, USA

♦ Ðại Hội Võ Bị kỳ 10: July 6 -7, 1996, Irvine, Nam California, USA

♦ Ðại Hội Võ Bị kỳ 11: July 4 – 5, 1998, San Jose, Bắc California, USA

♦ Ðại Hội Thanh Thiếu Niên Ða Hiệu: May 1999, Virginia, USA

♦ Ðại Hội Võ Bị kỳ 12: July 1 – 2, 2000, Buena Park, Nam California, USA

♦ Ðại Hội Võ Bị kỳ 13: July 5 – 6, 2002, Fountain Valley, Nam California, USA

♦ Ðại Hội Võ Bị kỳ 14: Aug 7 – 8, 2004, Virginia, USA

♦ Ðại Hội Võ Bị kỳ 15: June 30 – July 2, 2006, Houston, Texas, USA

♦ Ðại Hội Võ Bị kỳ 16: July 5 – 6, 2008, San Jose, California, USA.

♦ Ðại Hội Võ Bị kỳ 17: July 3 – 4, 2010, Westminster, California, USA

♦ Ðại Hội Võ Bị kỳ 18: July 7 – 8, 2012, Virginia, USA

♦ Ðại Hội Võ Bị kỳ 19: July 4 – 6, 2014, Houston, Texas, USA

♦ Ðại Hội Võ Bị kỳ 20: June 24 – 26, 2016, Westminster, California, USA

♦ Ðại Hội Võ Bị kỳ 21: June 22 – 24, 2018, Nam California, USA

Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập TVBQGVN 1948 – 2018.